Trains Between JAIPUR and SAMBHAR LAKE

Trains between JAIPUR and SAMBHAR LAKE

  1. There are 8 trains running between JAIPUR and SAMBHAR LAKE
  2. The minimum time required to travel between JAIPUR and SAMBHAR LAKE is 01:49 hrs
  3. The maximum time required to travel between JAIPUR and SAMBHAR LAKE is 02:05 hrs